Mazovia Cup 2018 - regulamin

I. REGULAMIN SPORTOWY

 1. Srtronę sportową rywalizacji na zawodach Mazovia Cup 2018 określają regulaminy sportowe RJnO, zatwierdzone przez Polski Związek Orientacji Sportowej. 

II. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez zawodnika i opiekuna/trenera klubu wraz z wadium w wysokości 200 PLN można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.
 2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora.

III. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne
  1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
  2. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Procedury w razie wypadku
  1. Ważne numery telefonów zostaną zaprezentowane zostaną podczas odprawy dla tenerów/opiekunów ekip.
  2. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
 3. Osoba, która uległa wypadkowi
  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
  2. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również rywalowi z innego klubu, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

IV. UBEZPIECZENIE

 1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
 3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

V. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodników.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

VI. WPISOWE

 1. Zawodnicy, zgłaszający się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe. Wysokość wpisowego wynosi: dla kategorii K 12-14 oraz Open i Open R - 10 PLN  za jeden start. Dla kategorii KM 17- KM 70 - 20 PLN za jeden start. W przypadku sztafet wpisowe to 25 PLN za jeden zespół (kategorie KM, MM) i 50 PLN (pozostałe kategorie). Zawodnicy, który zgłoszą się po terminie (08.09.2017) - płacą 150% wysokości wpiowego nominalnego.   
 2. Wpisowe można uiścić w bazie zawodów podczas rejestracji.
 3. Jeśli zawodnik zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 26 sierpnia 2018 roku, otrzymują zwrot w wysokości 100%. Zawodnicy, którzy poinformują o wycofaniu się do 8 września 2018 roku - otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora. 

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora, mailowo, lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.     
 2. Zgłoszenie zespołu winno zawierać:
 3. imię i nazwisko zawodnika
 4. adres zamieszkania zawodnika
 5. adres e-mail do korespondencji z zawodnikiem
 6. numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów
 7. nazwę zespołu/klubu
 8. Numery karty SI, licencji PZOS oraz numer ewidencyjny PZOS (dla zawodników zarejestrowanych)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas zawodów Mazovia CUP 2018.
 2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
 4. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, które przerywają rywalizację na trasie.
 5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zawodów bez podania przyczyn, jednak nie późniejszym niż na 14 dni przed ustalona datą startu. O odwołaniu lub zmianie terminu Mazovia Cup 2018 organizatorzy poinformują na stronie internetowej  team360.pl . 
 8. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów, o którym mowa w punkcie poprzednim, organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej  w stosunku do uczestników za poniesione koszty związane  z przygotowaniami i uczestnictwem w zawodach.    
 9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów organizatorzy dokonają zwrotu wpłaconego wpisowego lub za zgoda uczestnika uznają te środki za wpisowe na inne zawody, organizowane przez Team 360.   
 10. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.